--
Gestolen objecten

Algemene voorwaarden

1. Gestolen Objecten Register (GOR) is een registratieplatform

GOR is een platform waar een gedupeerde een registratie kan plaatsen en een bezoeker deze registraties kan bekijken.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een registratie op de website

2.1 registraties die door een gedupeerde op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het plaatsen van een registratie:

 1. In iedere registratie mag maar één gestolen object worden geplaatst.
 2. Elke titel en elke tekst van een registratie dienen een omschrijving van het object te bevatten.
 3. Titels en teksten van registraties mogen alleen in het Nederlands, Duits, Frans of in het Engels zijn opgesteld.
 4. Indien een registratie voor het einde van de initiële registratieperiode (of een verlenging van de registratieperiode) van de website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke registratieperiode een identieke registratie of een registratie voor hetzelfde object te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de registratie).
 5. Iedere registratie dient in de best bijpassende categorie te worden geplaatst.

2.3 registratie-inhoud die niet is toegestaan:

 1. De titel en de tekst van de registratie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het object dat ter registratie wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
 2. Een registratie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
 3. Het is niet toegestaan een registratie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 4. Het is niet toegestaan om foto’s bij een registratie te plaatsen die geen betrekking hebben op het object. Voorbeeld foto's dienen als zodanig vermeld te worden.
 5. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar registratiewebsites of naar registraties die met name gericht zijn op het verwerken van registratie-inkomsten door het genereren van kliks.
 6. Het is niet toegestaan om registraties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

 1. Het is niet toegestaan om een object in een registratie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. In de titel en tekst van de registratie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de registratie wordt vermeld.

3. Het registreren van een object.

3.1. Mijn GOR

Een gedupeerde plaatst zijn registratie via de knop 'registreer' op de website. Voordat een gedupeerde een registratie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een gedupeerdenaam te kiezen die een url of een gedeelte van een url bevat.
Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van registraties.

3.2. Totstandkoming registratieovereenkomst tussen GOR en gedupeerde

 1. Nadat de gedupeerde heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats registratie' een registratie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de registratie kan de gedupeerde onder de knop ‘Bekijk registratie’ een voorbeeld van de registratie zien. De gedupeerde kan de registratie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats registratie’ worden geklikt. Hiermee komt de registratieovereenkomst (de "registratieovereenkomst") tussen GOR en de gedupeerde bij gratis registraties tot stand. Bij betaalde registraties komt de registratieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de website is doorlopen.
 2. GOR bewaart alle gegevens van iedere registratieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de registratie. Daarna zullen wij de gegevens van de registratieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze Privacyverklaring. Door middel van het contactformulier kan de gedupeerde binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de registratie is geplaatst en onder vermelding van het registratienummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een registratie op de website blijft staan

Registraties blijven tenminste 365 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de gedupeerde de registratie niet zelf verwijdert.

Indien het object dat in de registratie wordt vermeld, wordt teruggevonden, dient de registratie te worden verwijderd.

4. Vrijwaring

4.1. Iedere Gebruiker vrijwaart GOR voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een registratie,

(ii) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) registratie.

5. Wijzigingen

5.1. GOR kan de website of delen daarvan, waaronder de registratieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

5.2. GOR kan de tarieven van de betaalde registraties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een registratieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de gedupeerde het recht deze registratieovereenkomst te beëindigen.

6. De registratie kan ook elders worden gepubliceerd

6.1. GOR kan de registratie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een registratie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond.

6.2. Door het plaatsen van een registratie verstrek je GOR automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de registratie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of registratiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

6.3. Wij kunnen derde partijen toegang verschaffen tot een registratie om het hun mogelijk te maken deze en andere registraties te publiceren op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze publicaties kunnen (delen van) de registratie bevatten.

6.4. De opmaak van registraties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de registraties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

6.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een registratie. GOR heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

7. De regels voor een sturen van een tip

Een tip:

 1. moet naar waarheid worden ingevuld;
 2. moet betrekking hebben op de betreffende object;
 3. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten;
 4. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);
 5. mag geen commerciële boodschappen bevatten
 6. mag niet in strijd zijn met de wet of de Gebruiksvoorwaarden.

8. Betaalde registraties

8.1. Bij het kiezen van de rubriek het bijbehorende tarief kenbaar gemaakt.

8.2. De verplichting tot betaling van het tarief geldt vanaf het moment van plaatsing van de registratie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is GOR gerechtigd om de geplaatste registratie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. GOR is gerechtigd om uw gebruik van de Betaal met een klik dienst op te schorten of te beëindigen indien incasso's op basis van de Betaal met een klik dienst niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden.

8.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is GOR tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende gedupeerde na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is GOR gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van GOR voor de betreffende gedupeerde te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de gedupeerde komen.

8.4. GOR kan (onderdelen van) de website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

8.5. GOR brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van GOR, tenzij anders wordt vermeldt op de website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn GOR’ account aan te geven dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere Gebruiker die in zijn ‘Mijn GOR’ account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze Website zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.